Produkty

4. generace robotů AUBO je konečně tu!

AUBO Robo­tics před­s­ta­vilo novou gene­raci kola­bo­ra­tiv­ních robotů.

Co je u nich nového? Jaká vylepšení tato gene­race přináší?

Kromě vylepšení, které bychom u nové gene­race „čeho­ko­liv“ očekáva­li, jako je vylepšena přes­nost, spoleh­li­vost a údržba, přináší nová gene­race i spoustu novi­nek, které jsou opravdu klíčové.

aubo-i5-technicke_informace_2.jpg

Zejména bychom zmínili:

  • Vylepšení život­nosti robota až na 25 000 pracov­ních hodin.
  • Drama­tic­kých změn se dočkalo uživa­tel­ské rozhraní ovládacího softwa­re. Nová podoba a design klade velký důraz na intui­tiv­nost ovládání a jedno­du­chost progra­mování Vašich výrob­ních úloh.
  • Imple­men­tace nejmo­der­nějších tech­no­lo­gií významně zlepšila kola­bo­ra­tivní prvky robota jako je jedno­du­chost kola­bo­ra­tiv­ního učení robota a bezpeč­nost při práci.
  • Byla před­s­ta­vena kompletní podopra systému ROS (Kine­tic, ROS indust­rial) umožňujícího nezávis­lým výrob­cům kompo­nent a přís­lušen­ství (jako jsou auto­nomní vozítka AGV, grippe­ry, bin picking systémy atd.) snadno vyvíjet a integ­ro­vat jejich řešení s koboty AUBO.
  • Dokončení implementace plné podopory sběrnice dual CAN bus.
A
U
B
O

Chcete nové AUBO i5 lépe poznat? Navštivte náš showroom.

Chci lépe poznat AUBO i5